Vernieuwend
Veilig
Passie
Talent
Teamwork
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel

1. DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Momenteel bestaat de MR uit 3 vertegenwoordigers van de personeelsleden (leerkrachten) van de school en 3 vertegenwoordigers (ouders) van leerlingen van de school. Vertegenwoordigers van beide geledingen worden gekozen door de hun achterban, dus de leerkrachten, respectievelijk de ouders. De MR probeert in haar acteren een kritische gesprekspartner te zijn voor de directie van onze school.

De belangrijkste (wettelijk vastgelegde) taak van de MR is het voeren van overleg tussen de ouders, personeel en directie van basisschool De Kerneel. Het doel van dit overleg is er voor te zorgen dat de school in alle opzichten (natuurlijk binnen haar doelstellingen) zo goed mogelijk functioneert.
Hierbij kan men denken aan: wat wil de school bereiken, vaststelling van de regels ten aanzien van gezondheid, veiligheid (fysiek en psychisch), vakantieregeling, onderhoud van het schoolgebouw, werksituatie leerkrachten, financiële beleid, etc. Uitgangspunt bij al wat de MR beweegt is het waarborgen van een optimale kwaliteit van onderwijs in de breedste zin van het woord.
Een en ander betekent dat de directie en bestuur van de school voor heel veel zaken, zoals o.a. doelstelling van de school, fusie, beleid m.b.t. toelating leerlingen, beleid m.b.t. het verrichten van ondersteunende werkzaamheden en het vaststellen van regels t.a.v. gezondheid en veiligheid, vooraf instemming/goedkeuring moet vragen aan de MR. Voor weer andere zaken kan de MR alleen maar adviserend zijn richting de directie en bestuur. Dit geldt o.a. voor zaken als aanstelling schoolleiding, regeling van vakanties en beleid m.b.t. onderhoud van de school. Tevens heeft de MR initiatiefrecht, wat betekent dat op initiatief van de MR schoolse zaken besproken kunnen worden of tot beleid omgezet kunnen worden.

De MR vergadert circa 6 keer per jaar, waarbij directie ook aanwezig is. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Naast een aantal verplichte agendapunten (formatieplan, schoolgids, financieel beleid) staan ook een aantal specifieke schoolse zaken op de agenda (profilering school, verkeersproblematiek).

De MR van basisschool De Kerneel probeert in alle opzichten de ouders van de leerlingen en de leerkrachten zo goed mogelijk te informeren. De leden van de MR zijn er echter ook bij gebaat als zij door de ouders en leerkrachten worden geïnformeerd over hun vragen, ideeën, bezwaren, opmerkingen, etc. Pas dan kan een MR optimaal functioneren.

De samenstelling van de MR van basisschool De Kerneel is als volgt:

Gemma Haanen (secretaris teamgeleding), Seraph Mertens (voorzitter, oudergeleding), Laura Smolenaers (teamgeleding), Cristian Slegers en Tim Peeters (beiden oudergeleding).

Het emailadres van de medezeggenschapsraad is:
mr@kerneel.nl

2. Notulen en jaarverslag mr

De notulen en het jaarverslag staan voor de ouders van De Kerneel, ter inzage op het ouderportaal.  

3. DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen onder het bestuur van de Stichting Meerderweert. In die GMR komen beleidszaken van bestuursniveau aan de orde die de scholen overstijgen. Voor zaken die alleen de eigen school betreffen is en blijft de MR de gesprekspartner. Het gaat in de GMR vooral om beleid ten aanzien van personeel, financiën, huisvesting en onderhoud. De algemeen directeur overlegt met de GMR en vraagt  advies of instemming.

Meer info: 
https://www.meerderweert.nl/GMR